Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Statut

Czcionka:

Załącznik do Uchwały Nr XI/129/2019

                                                        Rady Powiatu Łukowskiego

                                                                                                                 z dnia 7 listopada 2019 r.

 

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RYŻKACH

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Jednostka organizacyjna Powiatu Łukowskiego nosi nazwę ,,Dom Pomocy Społecznej w  Ryżkach”.
 2. Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1507, poz. 1622  i poz. 1690),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 r. poz. 734 ),
 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2019 r. poz. 511 ),
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2019 r. poz. 869),
 5. ustawy z dnia 18  października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. z 2006 Nr 208  poz. 1537 i Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241),
 6. niniejszego Statutu,
 7. innych powszechnie  obowiązujących  przepisów prawa,
  •  

 

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Domu Pomocy – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach,
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach,
 3. Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Łukowskiego,
 4. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Łukowskiego,
 5. PCPR – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie,
 6. mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

 

§ 3

 1. Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Łukowskiego, prowadzoną w formie samorządowej jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
 2. Podmiotem prowadzącym Dom Pomocy jest Powiat Łukowski.
 3. Dom Pomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych  intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
 4. Siedzibą Domu Pomocy jest miejscowość Ryżki na terenie gminy Łuków.
 5. Dom Pomocy został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego
  w dniu 15 grudnia 2001 r. pod pozycją 38.
 6. Dom Pomocy używa podłużnej pieczęci pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach. Pieczęć może zawierać także adres, numer telefonu, fax, NIP i REGON.

 

 

 

 

Przedmiot działalności Domu Pomocy

§ 4

 1. Podstawowym przedmiotem działalności Domu Pomocy jest  całodobowe świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie i przewlekle psychicznie chorym na poziomie obowiązującego standardu usług w  zakresie i formach wynikających  z indywidualnych  potrzeb mieszkańców.
 2. Dom Pomocy umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz pokrywa opłaty ryczałtowe
  i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny przewidzianej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Dom Pomocy może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

 

Zasady funkcjonowania Domu Pomocy

§ 5

 1. Domem Pomocy kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu przez Starostę otwartego i konkurencyjnego naboru i po zasięgnięciu opinii Dyrektora PCPR.
 2. W przypadku nieobecności  Dyrektora  zastępuje  go osoba wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Starosta,
  a w stosunku do pracowników Domu Pomocy – Dyrektor.

§ 6

1. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

 1. prawidłową realizację zadań Domu Pomocy,
 2. realizację planu finansowego,
 3. majątek i mienie Domu Pomocy,
 4. wykonywanie zadań pracodawcy,
 5. zapewnienie  bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców Domu Pomocy.
 1.  
 2. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora Domu Pomocy określa Regulamin Organizacyjny.

§ 7

1. Przy wykonywaniu zadań Dom Pomocy współpracuje z innymi placówkami i podmiotami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 1.  

 

Gospodarka finansowa

§ 8

 1. Dom Pomocy prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, zgodnie z planem finansowym, zatwierdzanym przez Zarząd Powiatu w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Łukowskiego.
 2. Rachunkowość Domu Pomocy prowadzona jest w oparciu o zasady określone przepisami 
  o rachunkowości.

Organizacja Domu Pomocy i nadzór

§ 9

 1. Szczegółowy zakres zadań i  funkcjonowania  Domu Pomocy, w tym strukturę organizacyjną, określa opracowany przez Dyrektora Domu Pomocy regulamin organizacyjny, przyjęty  przez Zarząd Powiatu Łukowskiego, po uprzednim jego zaopiniowaniu przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 2. Z regulaminem organizacyjnym Domu Pomocy  Dyrektor  zapoznaje   wszystkich  pracowników 
  i mieszkańców.   

§ 10

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Domu Pomocy sprawuje:

1) Wojewoda Lubelski – w zakresie nadzoru nad jakością działalności i jakością usług,a także
nad zgodnością zatrudnienia pracownikówz wymaganymi kwalifikacjami,

2) Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 1. Dom Pomocy podlega kontroli  prowadzonej przez uprawnione organy, w ramach posiadanych  przez nie kompetencji, w tym w szczególności przez Radę Powiatu Łukowskiego poprzez Komisję Rewizyjną, Najwyższą  Izbę  Kontroli, Regionalną  Izbę  Obrachunkową, służby inspekcji i straży, sędziów wyznaczonych przez prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.
 2. Za zorganizowanie, funkcjonowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Dyrektor.

 

Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 12

Przekształcenia lub likwidacji Domu Pomocy dokonuje Rada Powiatu.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda