Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

Zasady umieszczania w DPS

Czcionka:

Zasady umieszczania oraz opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

 

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w  codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku, przysługuje prawo
do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

 

Procedura postępowania:

 1.  Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby np. krewnego.  
 2. Pisemny wniosek o skierowanie i umieszczenie w dps składa się w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania.
 3. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub przyjęcia informacji o potrzebie udzielenia pomocy w formie umieszczenia w dps, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.
 4. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo
  w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie sytuacji zdrowotnej, materialnej i życiowej danej osoby.
 5. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).
  O wymaganych dokumentach informuje pracownik socjalny prowadzący daną sprawę.
 6. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps,
  a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki - ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.
 7.  Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w dps są w kolejności:
 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;
 • jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców);
 • organ gminy (poprzez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej), która skierowała osobę
  do domu pomocy społecznej pokrywa różnicę pomiędzy opłatą za pobyt w dps, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby (mieszkańca i jego krewnych).
 1. Na podstawie kompletnej dokumentacji właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmawia takiego skierowania.
 2. Ośrodek Pomocy społecznej poszukuje dla skierowanej osoby dps o odpowiednim profilu
  i możliwie najbliżej miejsca zamieszkania. W przypadku braku miejsc w takim domu osoba wpisywana jest na listę oczekujących.

   

Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu (85 miejsc) oraz dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych (25 miejsc).

Aktualnie na podstawie art. 6 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. 2017 poz. 1769) określający średni miesięczny  koszt utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, powiekszoną
o prognozowany średnioroczny wskażnik cen towarów i usług konsumpcyjny ogółem, przyjęty
w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w domu
i ogłaszany w formie Zarządzenia Starosty Łukowskiego w Dzienniku Urzedowym Województwa Lubelskiego.

W roku 2023 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Ryżkach wynosi 
5500,64 zł (Ząrzadzenie Nr 6/2023 Starosty Łukowskiego z dnia 22 lutego 2023r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2023r. pod pozycją 1356).

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Pogoda